Privacyverklaring

fam

Wet- en regelgeving

Voor de uitvoering van de jeugdhulp heeft de gemeente Raalte te maken met wet- en regelgeving. Lees meer. 

Wat is privacy eigenlijk?

Privacy heeft alles te maken met jou en jouw gegevens. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Wij houden ons aan verschillende wet- en regelgevingen. Als je wilt weten welke dit exact zijn is hierover meer te vinden op onze website.

Hoe gaan wij om met jouw persoonsgegevens?

Om jou goed te kunnen helpen hebben wij persoonsgegevens van jou nodig. Wanneer jij je aanmeldt bij het CJG vragen wij bijvoorbeeld jouw naam, adres, geboortedatum, bereikbaarheidsgegevens en informatie over jouw hulpvraag. Wij maken dan een dossier aan waarin we deze gegevens opslaan. Met deze informatie en gegevens gaan we altijd zorgvuldig om. Wij mogen alleen de gegevens bewaren die van belang zijn voor het hulpverleningstraject.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Om een hulpvraag goed te bekijken wordt een hulpvraag besproken tijdens het teamoverleg van het CJG Raalte. Het CJG Raalte is een netwerk-organisatie en bestaat uit MEE IJsseloevers, De Kern Maatschappelijk werk, GGD IJsselland en het gemeentelijke toegangsteam van de gemeente Raalte. Zij denken mee met de hulpvraag om te komen tot een goed advies. 

Daarnaast  is het soms prettig dat een CJG medewerker informatie van jou mag opvragen bij of delen met anderen zoals de juf, je huisarts of andere betrokkenen om jou heen. Daarvoor wordt eerst toestemming aan jou gevraagd via een toestemmingsformulier, waarop jij zelf kunt aangeven met wie de CJG werker mag overleggen. In zeer uitzonderlijke situaties mag een medewerker van het CJG beslissen om zonder jouw toestemming toch informatie te delen met betrokkenen.

Dossier

Gegevens en informatie die gaan over de hulpvraag noteren wij in een dossier. Niet alle CJG werkers kunnen jouw dossier inzien. Medewerkers van het CJG kunnen alleen de dossiers inzien waarbij zij inhoudelijk betrokken zijn (m.u.v. de coördinator van het CJG en ondersteuners). Tot andere dossiers hebben zij geen toegang. Wel is er een ‘breaking the glass-principe’. Dit houdt in dat in geval van noodsituaties en de betrokken CJG medewerker niet bereikbaar is, anderen met een toegang tot het systeem in het dossier kunnen kijken.

Indien de hulpverlening wordt uitgevoerd door een medewerker van het CJG, dan wordt de invulling van de zorg (bijv. begeleidingsplan) geregistreerd in Gidso. Indien dit door een andere organisatie wordt uitgevoerd, dan worden de relevante gegevens vastgelegd in het eigen systeem.

Wanneer kunnen wij hulp bieden?

Wanneer een jeugdige ouder is dan 16 jaar, kan hij/zij zonder toestemming of medeweten van de gezaghebbende ouder(s)/voogd ondersteuning vragen. Wanneer een jeugdige jonger is dan 16 jaar, moet de CJG contactpersoon de ouder(s)/voogd informeren en om toestemming vragen om in gesprek te gaan. Indien de jeugdige, ouder dan 12 jaar, na weigering van de gezaghebbende ouder(s)/voogd, ondersteuning weloverwogen blijft wensen, is het mogelijk om toch hulp te bieden.

Jouw rechten

Omdat wij jouw gegevens opslaan in een dossier, is het mogelijk om het dossier op te vragen. Als gezaghebbende ouder mag jij het dossier van je zoon/dochter opvragen als je zoon/dochter jonger dan 12 jaar oud is. Wanneer je zoon/dochter tussen de 12 en 16 jaar is, moet hij/zij ook toestemming geven om het dossier in te zien. Als je zoon/dochter 16 jaar of ouder is, dan heeft hij/zij alleenrecht om het dossier op te vragen.

Naast dat je het dossier kunt inzien, heb je ook recht op vergetelheid. Dit betekent dat je ons in een aantal situaties kan vragen om je persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als wij jouw gegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor de gegevens nodig waren.

Hulp nodig of vragen?