Wet- en regelgeving

fam

Wet- en regelgeving.

Voor de uitvoering van de jeugdhulp heeft de gemeente Raalte te maken met de volgende wet- en regelgeving:

 • Artikel 8 EVRM,
 • Artikel 10 Grondwet
 • Wetboek van Strafrecht;
 • Wet bescherming persoonsgegevens, dan wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Boek 1 Burgerlijk wetboek;
 • Wet publieke gezondheid;
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 • Jeugdwet (in hoofdstuk 7 zijn artikelen opgenomen over gegevensverwerking, privacy en toestemming. In paragraaf 6 van de Regeling Jeugdwet zijn artikelen opgenomen over welke gegevens gemeenten mogen verwerken voor de uitvoering van de Jeugdwet);
 • Participatiewet;
 • Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst;
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;
 • Wet Politiegegevens;
 • Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens;
 • Wetboek van strafvordering;
 • Wet basisregistratie personen;
 • Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer/ Wet gebruik Burgerservicenummer in de zorg;
 • Leerplichtwet;
 • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Raalte;
 • Verordening Jeugdhulp gemeente Raalte;
 • Beleidskader privacy gemeente Raalte;
 • Privacyregeling in het kader van de samenwerking Kr8 van Raalte;
 • Beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers;
 • Gedragscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen;
 • Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Onderwijskundigen en Pedagogen;
 • Handreiking Bemoeizorg van KNMG, GGD Nederland en GGZ Nederland d.d. 2014;
 • De beroepscodes of privacyregelingen van partijen.

Bovenstaande wetten en regelgeving zorgen er voor dat de gemeente de privacy van haar jeugdcliënten (ook wanneer wordt samengewerkt  met anderen in het sociaal domein) zorgvuldig moet waarborgen. In de andere kopjes onder ‘Privacy’ wordt in grote lijnen beschreven op welke wijze het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en het Gemeentelijk Toegangsteam Jeugd (GTT jeugd) hier uitvoering aan geven.

Hulp nodig of vragen?